FANDOM


Icon-v3
This article is about a/an song in Kamen Rider V3.

V3 Action is an insert song from Kamen Rider V3. It was performed by Masato Shimon.


V3 Action (V3アクション, V3 Akushon) is one of the battle theme songs of Kamen Rider V3.

  • Lyrics: Shotaro Ishinomori
  • Music: Shunsuke Kikuchi
  • Vocals: Masato Shimon


Lyrics

Original Japanese lyrics Translation into English

Hikaru, hikaru fuusha-wa Daburu Taifuun
Chikara to waza-ga, mawaru, mawaru, mawaru
Doriru Attaku, Sukuryu Kikku
Tou! Kuchu kaiten Daburu Kikku-da
Jigoku-e, oikaese, kaijin gundan Desutoron
Tobe! Buisuri, Hasshire! Buisuri
Kamen Raida Buisuri

Unaru, unaru sharin-wa Buru Harriken
Seigi no kaze-ga, sakebu, sakebu, sakebu
Daburu Attaku, Hanten Kikku
Tou! Raida Enshin Daburu Kikku-da
Jigoku-e, oikaese, kaijin gundan Desutoron
Tobe! Buisuri, Hasshire! Buisuri
Kamen Raida Buisuri

Hiraku, hiraku Antena Buisuri Hoppa
Shori no hane-ga, odoru, odoru, odoru
O-Shignaru, Buisuri Bariya
Tou! Reddo Ramppu-wa Daburu Pawa-da
Jigoku-e, oikaese, kaijin gundan Desutoron
Tobe! Buisuri, Hasshire! Buisuri
Kamen Raida Buisuri

Shining, shining windmills, of the Double Typhoon
Power and weapons will turn, turn, turn
Drill Attack, Screw Kick
Tou! It's the midair spinning Double Kick
Persue them straight to hell, the mutant army Destron
Fly! V3, run! V3
Kamen Rider V3

Growling, growling wheels, of the blue Hurricane
The winds of justice scream, scream, scream
Double Attack, Reverse Kick
Tou! It's the Rider Centrifugal Double Kick
Persue them straight to hell, the mutant army Destron
Fly! V3, run! V3
Kamen Rider V3

Open, open the antenna, V3 Hopper
The victorious plume, dances, dances, dances
O-Signal, V3 Barrier
Tou! The Red Lamp is Double Power
Persue them straight to hell, the mutant army Destron
Fly! V3, run! V3
Kamen Rider V3

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.