FANDOM


Icon-kuuga
This article is about a/an character in Kamen Rider Kuuga.

Sadao Matsukura (松倉 貞雄) is the head of the security department of the Metropolitan Police Department with the head of the unidentified life forms joint investigation headquarters.

Icon-kuuga Kamen Rider Kuuga
Kamen Rider Kuuga
Riku - Yusuke Godai
Rider Gear
Arcle | Gouram | TryChaser 2000 | BeatChaser 2000
Tokyo Police Department
Kaoru Ichijo - Hikari Enokida - Sadao Matsukura - Morimichi Sugita - Tsuyoshi Sakurai - Nozomi Sasayama
Other Allies and Characters
Sakurako Sawatari | Minori Godai | Shuichi Tsubaki | Tamasaburo Kazari | Nana Asahina | Jean Michel Sorrel | Mika Natsume | Shoji Kanzaki | Junichi Chono
Gurongi
N-Daguva-Zeba
Nu-Zajio-Re
Ra Group

Ra-Baruba-De | Ra-Dorudo-Gu

Zu Group

Zu-Gumun-Ba | Zu-Gooma-Gu | Zu-Mebio-Da | Zu-Badzu-Ba | Zu-Zain-Da

Me Group

Me-Badjisu-Ba | Me-Giiga-Gi | Me-Biran-Gi | Me-Gyarido-Gi | Me-Gadora-Da | Me-Ginoga-De | Me-Garume-Re | Me-Garima-Ba

Go Group

Go-Buuro-Gu | Go-Bemiu-Gi | Go-Gamego-Re | Go-Badaa-Ba | Go-Jaraji-Da | Go-Zazaru-Ba | Go-Jaaza-Gi | Go-Baberu-Da | Go-Gadoru-Ba

View • [Edit]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.