FANDOM


Icon-kuuga
This article is about a/an character in Kamen Rider Kuuga.

Morimichi Sugita (杉田 守道 Morimichi Sugita) is a detective of the investigation dept. 1 of the Metropolitan Police Department.

Arsenal

Icon-kuuga Kamen Rider Kuuga
Kamen Rider Kuuga
Riku - Yusuke Godai
Rider Gear
Arcle | Gouram | TryChaser 2000 | BeatChaser 2000
Tokyo Police Department
Kaoru Ichijo - Hikari Enokida - Sadao Matsukura - Morimichi Sugita - Tsuyoshi Sakurai - Nozomi Sasayama
Other Allies and Characters
Sakurako Sawatari | Minori Godai | Shuichi Tsubaki | Tamasaburo Kazari | Nana Asahina | Jean Michel Sorrel | Mika Natsume | Shoji Kanzaki | Junichi Chono
Gurongi
N-Daguva-Zeba
Nu-Zajio-Re
Ra Group

Ra-Baruba-De | Ra-Dorudo-Gu

Zu Group

Zu-Gumun-Ba | Zu-Gooma-Gu | Zu-Mebio-Da | Zu-Badzu-Ba | Zu-Zain-Da

Me Group

Me-Badjisu-Ba | Me-Giiga-Gi | Me-Biran-Gi | Me-Gyarido-Gi | Me-Gadora-Da | Me-Ginoga-De | Me-Garume-Re | Me-Garima-Ba

Go Group

Go-Buuro-Gu | Go-Bemiu-Gi | Go-Gamego-Re | Go-Badaa-Ba | Go-Jaraji-Da | Go-Zazaru-Ba | Go-Jaaza-Gi | Go-Baberu-Da | Go-Gadoru-Ba

View • [Edit]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.